Účtovníctvo/mzdy

Správne vedené účtovníctvo ma pre podnikateľov stále väčší význam. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností ako aj podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie. Naša spoločnosť je toho schopná poskytnúť správne a operatívne.

Audit

Auditórska profesia je v Slovenskej republike zriadená zákonom č. 540/2007 Z.z. účinným od 1.1.2008. Povinnosť mat auditovanú účtovnú závierku ako aj okruh subjektov, ktorých sa to týka stanovuje zákon o účtovníctve 431/2002. Audit účtovnej závierky vykonávame od roku 1995. Za svoju prácu zodpovedáme v plnej miere a sme poistený v dvoch popredných poisťovniach.

Sila kolektívu

My sme tím ľudí, ktorých táto profesia zaujíma a snažíme sa poskytnúť klientovi včasné a správne informácie, ktoré sú kľúčovými pre rozhodnutia manažmentu firmy. Sme stabilný, kvalifikovaný a zodpovedný tím. Správne riešenie vašich problémov je pre nás odmenou a každodenným cieľom.

Účtovníctvo

Vedenie účtovnej agendy sa realizuje externe, tj. doklady sa spracúvajú v sídle našej firmy mesačne alebo štvrťročne, podľa toho ako si žiada klient. Spracovanie účtovníctva a výkazníctvo je v súlade so zákonmi platnými v Slovenskej Republike s možnosťou ich transformácie v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi.

Na vedenie účtovníctva používame program POHODA. V tomto programe sledujeme aj saldokontá, investičný majetok, spracúvame mzdy a všetky podsystémy sú prepojené a výstupy sa môžu posielať klientom aj elektronickou poštou. Účtovné doklady sa môžu archivovať u nás do doby ukončenia hospodárskeho roka a odovzdania daňového priznania na daň z príjmu.

Rozsah našich prác pri vedení ekonomickej agendy je :

 • vedenie mzdovej agendy a personalistiky
 • spracovanie účtovných dokladov, odovzdanie výstupných zostáv v zmysle zákona v tlačovej alebo elektronickej forme.
 • spracovanie výkazov na DPH, prehľadov na daň zo mzdy, hlásenia, výkazov pre poisťovne, cestná daň, štatistika, Intraštát.
 • zabezpečíme elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a colnicou na základe Vašej plnej moci. Tento postup ušetrí veľa času našim zákazníkom.
 • vyhotovenie koncoročnej uzávierky, na požiadanie finančná analýza
 • vyhotovenie podnikateľských plánov potrebných pri úveroch, leasingoch atd.
 • zastupujeme Vás pri prípadných kontrolách zo strany Daňového úradu , sociálnej poisťovňe, zdravotnej poisťovne atd.
 • iné služby a poradenstvo podľa toho čo život a podnikanie prinesie!
 • Audit

  Audit je súhrn kontrolných činnosti výkonávaných aby sme získali primerané uistenia, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
  Audítorskú činnosť vykonávame v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA.

  Rozsah auditu :

  • audit účtovnej závierky jednotlivých subjektov
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • kontrola účtovníctva ( due diligence)

  Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil management ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Počas vykonávania auditu upozorňujeme Vašich pracovníkov na pripadné nesprávne účtovanie alebo nedostatky v účtovníctve alebo inom podsystéme na účtovníctvo prepojenom.
  Audítorskú činnosť vykonávame na základe zmluvy a to formou priebežnej kontroly vo firme, emailovou korešpondenciou ( dotazy- odpovede ) ako aj telefonickým riešením neodkladných problémov, asistencia pri zostavenie účtovnej závierky. Preverovaný bude aj účtovný systém , účtovný program a účtovné postupy tak aby boli v súlade so zákonom o účtovníctve ako aj požiadavkami managementu.
  Tieto činnosti by sa mali stihnúť vždy do termínu podania daňového priznania na daň z príjmu za bežný rok tak aby audit znamenal pre firmu “prínos” a nie “povinnosť “. Audítorská sprava a finančná analýza sa odovzdáva do jedného mesiaca po tomto termíne.

  Poradenstvo

  Aj keď nie ste naším stálym zákazníkom, pomôžeme Vám riešiť problémy, na ktoré si sami nestačíte alebo s ktorými sa nestretávate každodenne. Ponúkame Vám možnosť využívať naše znalosti a skúsenosti nadobudnuté pri dlhoročnom podnikaní v ekonomickej oblasti.

  Naša poradenská činnosť je zameraná na:

   • správny výklad aplikovania zákonov tykajúcich sa vedenia účtovníctva, auditu, personalistiky , DPH a iných pôsobiacich v ekonomickej oblasti
   • pomôžeme Vám založiť novú spoločnosť
   • realizujeme splynutie alebo rozdelenie spoločnosti
   • koncipujeme rôzne zmluvy : kúpno-predajné , prevod nehnuteľnosti, sprostredkovateľské, mandátne a iné
   • vypracúvame podnikateľské plány ako podklad k obstaraniu úveru
   • uskutočňujeme finančné analýzy